Till innehållet

Nu bygger vi klart förskolan på Välludden

Idag startar vi upp bygget av förskolan Vallviken på Välludden igen. I höstas stoppades bygget tillfälligt eftersom vi saknade bygglov, men nu är den nya detaljplanen godkänd och nytt bygglov beviljat.

Skiss över förskolan Vallviken som byggs på Välludden. Illustration: LBE arkitekt AB

Illustration: LBE arkitekt AB

Bygget startade vid årsskiftet 2017/2018 och planen var att de första barnen skulle börja på förskolan drygt ett år senare. Men bygget pausades i september 2018, eftersom vi då saknade bygglov. Anledningen är att bygglovet överklagades i samband med byggstarten och Länsstyrelsen upphävde bygglovet med motiveringen att detaljplanen inte överensstämde med underlaget till bygglovet.

Vöfab överklagade Länsstyrelsens beslut hos Mark- och miljödomstolen, som gick på Lässtyrelsens linje. Vi överklagade då till Mark- och överdomstolen, som valde att inte ta upp ärendet. Det innebar att vi tillfälligt saknade bygglov och måste stänga bygget.

I samband med att Länsstyrelsen upphävde bygglovet skickade vi in en ansökan till byggnadsnämnden om ändring av detaljplanen. Vi sökte samtidigt bygglov enligt den nya detaljplanen, och positivt beslut togs i november. Detaljplanen vann laga kraft den 12 december och vi sätter nu igång bygget igen. Förskolan kan då stå klar i maj/juni och de första barnen flytta in efter sommaren 2019.

Läs mer om bygget av förskolan Vallviken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2019