Till innehållet

Ny prognos för Växjö station och kommunhus visar på minskad prognostiserad summa

Skanskas prognosrapporter för Växjö station och kommunhus ligger till grund för den sammanställning som Växjö kommuns externa konsult, Ernst & Young, gör. Ernst & Young är nu klara med sin fjärde sammanställning. Prognos 4 visar på minskad prognostiserad summa jämfört med tidigare prognoser.

Växjö nya station och kommunhus, vy från nordost. Bild: Sweco/Skanska

Växjö nya station och kommunhus, vy från nordost. Bild: Sweco/Skanska

Prognos 4 (med Skanskas avstämningsdatum den 9 oktober) visar att vissa upphandlingar, bland annat trästommen och vissa installationer, fått lägre pris än budgeterat. Det gör att prognos 4 visar på en minskad prognostiserad summa än prognos 3.

I Vöfabs prognos finns även reducerade kostnader på 3,9 miljoner kronor för upphandling av solceller, fasadkorg och bjälklagslösningar som gav bättre pris.

Prognos 4 visar en prognostiserad kostnad på 630 miljoner

Skanskas prognos är nu på 638 miljoner. Vöfabs prognos är 630 miljoner. Såväl Skanskas som Vöfabs prognos är därmed lägre än prognos 3. Vöfabs prognos är 5,5 miljoner förbättrad jämfört med prognos 3. I Skanskas prognos finns en post kopplat till förlängd projekttid på 3,4 miljoner. Vöfab har inte godkänt denna post och bestrider detta. Denna post är därmed inte med i Vöfabs prognos.

Det finns fortfarande sätt att minska flera av kostnaderna, bland annat kan incitamentsuppgörelsen ge ett överskott och det finns kostnader i prognosen som ännu inte är godkända av kommunen. Hela projektet arbetar intensivt och ständigt med att se över alla kostnader och göra kostnadseffektivare lösningar där det är möjligt.

Tidigare ökade kostnader

Det som ökat prognosen jämfört med 2017 års prognos på 585 miljoner, som vi tidigare berättat, är:

  • nya fasaderna på cirka 30,6 miljoner kronor.
  • justeringar för bland annat nya myndighetskrav (4,8 miljoner), höjd säkerhet (2,4 miljoner). I dessa kostnader ingår även justeringar för att öka tillgängligheten ytterligare.
  • programändringar på cirka 10 miljoner, som innefattar bland annat mer belysning, toaletter och träinslag.

Förtydliganden vad ingår i respektive kostnad?

Det cirkulerar olika summor när det gäller kostnaden av Växjös nya station och kommunhus. Här kommer några förtydliganden:

  • 585 miljoner. Riktkostnaden för Skanskas byggprojekt. Det är denna kostnad som Ernst & Young utgår ifrån i sin sammanställning då deras uppdrag är att endast utgå ifrån Skanskas prognoser gällande byggnation av Växjö station och kommunhus.
  • 713 miljoner. Här ingår Skanskas byggentreprenadkostnader (585 miljoner), Vöfabs byggherrekostnader (83 miljoner) och kostnader för markköp (45 miljoner) som Vöfab gjort av Jernhusen och kommunen. Dessa ingår inte i Ernst & Youngs sammanställning.
  • 771 miljoner. Här ingår den prognostiserade kostnaden (från prognos 4) för Skanskas byggprojekt på 630 miljoner, markköp, byggherrekostnader samt parkeringsköp (13 miljoner).

Om prognosen

Skanskas prognosrapporter ligger till grund för den externa konsultens sammanställning men siffrorna är endast beräkningar och kan komma att ändras. I fjärde prognosen är stor del av projekteringen klar (92 procent) och flera av underentreprenörsavtalen är skrivna (82 procent), det gör prognos 4 mer tillförlitlig och har högre säkerhet än tidigare prognoser.

Ernst & Young, kommer fortsätta att göra sammanställningar för byggnationen av Växjö station och kommunhus även under 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2019