Till innehållet

Växjö stations- och kommunhus

Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen har gemensamt sett ett behov av ett nytt kommunhus och en ny station i Växjö, där ambitionen är att skapa en unik kombination av dessa. Platsen för byggnaden är Växjö norra stationsområde, längs med Norra Järnvägsgatan.

Växjö nya stations- och kommunhus. Vy från nordost. Ett stort hus med glasfasad med ett gult hus till vänster. Illustration: Skanska/Sweco.

Växjö nya stations- och kommunhus. Vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco.

Vi började bygga i april 2018 och huset blev klart i februari 2021. Inflyttning i nya kommunhuset sker i maj , medan stationen öppnar upp för resenärer i augusti.

Vi har byggt enligt certifieringen Miljöbyggnad, nivå GULD, och i oktober 2020 blev det klart att byggnaden fått certifieringen. Den ska verifieras inom två år.

Certifieringsresultat , 69.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Huset blir en ny mötesplats i Växjö och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare. Det är en byggnad i trä med dubbel glasfasad och trapphus i betong. Källarplanet är platsgjuten i betong.

Byggnaden är cirka 16 400 kvadratmeter, med en beräknad fördelning enligt nedan:

  • Kommunhus, 13 770 kvadratmeter. Ett modernt kommunhus som innehåller cirka 600 arbetsplatser och ett antal utrymmen för gemensamma funktioner.
  • Station, 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen inrymmer väntsal, butiker, restauranger med mera.
  • "Växjös vardagsrum", 780 kvadratmeter. Utöver kommunhuset och stationen tillkommer detta allmänna utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus.
Växjö stations- och kommunhus. Till vänster: Interiör Växjös vardagsrum, ett stort atrium med olika våningsplan i trä. Till höger: En gågata med människor mot byggnaden. Illustration: Skanska/Sweco.

Växjö stations- och kommunhus. Interiör Växjös vardagsrum och entré från Klostergatan. Illustration: Skanska/Sweco.

En arkitekttävling pågick under hösten 2016. Vinnare i tävlingen blev White Arkitekter. Det vinnande förslaget var innovativt och gav en grund för det fortsatta arbetet med gestaltningen av Växjö station och kommunhus.

När projektet gick in i fas två genomförde Vöfab tillsammans med byggentreprenören Skanska en ny upphandling av arkitekt, för att säkerställa bästa möjliga upplägg och pris. Sweco vann upphandlingen.

Sommaren 2016 bjöd vi öppet och brett in arkitektföretag att lämna in intresseanmälan att få delta i en arkitekttävling för att rita en station och ett nytt kommunhus. Ett flertal arkitekter, både inhemska och utanför Sverige visade sitt intresse. Fem blev utvalda och fick en inbjudan med ett tävlingsprogram. Den 24 november lämnade de in sina förslag och då började juryns arbete.

Tävlingsjury

En jury utvärderade tävlingsbidragen och utsåg därefter en vinnare i tävlingen. Arkitektföretagen och bidragen var anonyma för jurymedlemmarna fram till dess att de meddelade sitt beslut den 24 januari 2017.

Tävlingsjuryn bestod av

Ordförande Per Schöldberg (C), kommunalråd och kommunstyrelsens representant
Gert Wingårdh, extern arkitekt
Dorte Mandrup, extern arkitekt
Henrik Wibroe, stadsarkitekt Växjö kommun
Catharina Winberg (M), kommunstyrelsens representant
Tony Lundstedt (S), kommunstyrelsens representant
Thomas Fröslev, Jernhusen
Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun
Ove Dahl, projektledare nya kommunhuset, Växjö kommun

Ur tävlingsprogrammet

Kommunhuset ska vara möjligheternas plats. Här ska anställda, förtroendevalda och medborgare mötas. En modern och inspirerande plats för både besökare och anställda med fokus på smart logistik och yteffektivt byggande. Placeringen ska bidra till kommunhusets attraktivitet och synlighet i staden.

Stationen är porten till staden. Här får besökare och turister sitt första intryck av Växjö. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus. Flödet ska på ett lättnavigerat och naturligt sätt styras genom byggnaden.

I byggnaden ska det också skapas plats för "Växjös vardagsrum", stationens hjärta. Målet är att det ska bli stationens och Växjös sociala knutpunkt och även ha en viktig roll som kommunikationsstråk.

Längre ner på sidan under relaterade dokument hittar du hela tävlingsprogrammet och juryns motivering till vinnande förslag.

SWECO - ny arkitektbyrå i projektet

Under projektets första fas hade White i uppdrag att renodla sitt förslag och ta fram underlag för projekteringen. När projektet gick in i fas 2 genomförde Vöfab tillsammans med byggentreprenören Skanska en ny upphandling, där valet föll på Sweco. Det betyder att White Arkitekter inte är en del av projektet längre. Upphandlingen har granskats av Konkurrensverket utan anmärkning.

Nuvarande Växjö kommunhus är omodernt och energikrävande och kräver en upprustning. De tekniska installationerna som exempelvis ventilation, vs och styr är väldigt dåliga. Vi har därför gjort flera utredningar med kostnadsbedömningar som vi har presenterat, och då sett att det blir billigare att bygga ett nytt hus.

2014 fick Vöfab i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om befintligt kommunhus till lägenheter. Politikerna sa ja till ombyggnationen, och därmed började arbetet med ta fram underlag för nytt kommunhus.

Tre förslag på plats för det nya kommunhuset togs fram. Valet föll på norra stationsområdet.

2015 kom Jernhusen med i bilden, eftersom de är i behov av en större station. Då uppkom tanken med en kombinerad byggnad med kommunhus och station.

December 2017
Beslut i kommunfullmäktige

Januari - mars 2018
Ett tillfälligt stationshus byggs på västra stationsområdet, vid Västerbron.

April 2018
Befintligt resecentrum rivs och en tillfällig station öppnar. Bygget av Växjö nya stations- och kommunhus startar.

December 2018
Byggnadsnämnden tog den 12 december beslut att bevilja bygglov för Växjö stations- och kommunhus.

Mars/April 2019
Ett väderskydd för Växjö stations- och kommunhus börjar monteras. Väderskyddet som täcker hela projektet ska skydda från väder och vind under byggtiden. Det bidrar också till att arbetsmoment blir enklare, att arbetsmaterial skyddas, att arbetsmiljön blir bättre och att kvalitén på den färdiga byggnaden säkerställs. Väderskyddet togs bort när fasaden var klar, våren 2020.

Maj 2021
Kommunhuset inflyttningsklart.

Augusti 2021
Stationen och vardagsrummet öppnar upp för allmänheten.

I detta omfattande projekt valde vi att dela upp bygglovet i tre bygglov. Det första gäller schaktning och spontning. Det andra bygglovet gäller källaren och det tredje är för byggnaden i stort. Att dela upp bygglov är ett sätt att spara tid. Arbetet med utformningen av byggnaden kan på så sätt pågå parallellt med schaktningen och byggandet av källaren.

Byggloven har överklagats, men den 11 november 2020 vann bygglovet för byggnaden i stort laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen meddelade då att de inte ger prövningstillstånd på överklagan om bygglov för Växjös nya stations- och kommunhus.

I det här projektet har Vöfab, som är byggaktör, och byggentreprenören Skanska ingått en samarbetsform som kallas partnering. Det innebär att vi tillsammans med entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt löser bygguppgiften. Det baseras på ett förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Det betyder att Vöfab deltar vid upphandlingar inom projektet med full insyn i projektets ekonomi.

Den politiska styrgruppen som ansvarar för helheten i projektet för den nya stationen och kommunhuset samt för hela exploateringen av stationsområdet består av Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Andreas Olsson (C).

Den operativa styrgruppen består av Monica Skagne (kommunchef), Jessica Ulfsax-Jonasson (projektledare för det interna arbetet i nya kommunhuset), Christer Carlsson (Vöfabs vd) Louise Johansson (kommunens lokalförsörjningsgrupp) och Tony Söderna (projektledare Vöfab).

I det här projektet följer även en extern, oberoende ekonomisk granskare löpande utvecklingen. Detta för att hålla ordning och reda på ekonomin.

Mer information på Växjö kommuns webbplats

Längst ner på sidan finns länkar till Växjö kommuns webbplats med mer information om projektet. Där hittar du bland annat svar på de vanligaste frågorna.

Ett stort hus i glas och trä med ett järnvägsspår till vänster och ett gult hus till höger.

Växjö nya stations- och kommunhus. Vy från sydost. Illustration: Skanska/Sweco.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2022