Till innehållet

Hållbart byggande

Eftersom byggnader har en lång livslängd och en stor miljöpåverkan, från byggnation, genom brukande till framtida rivning, är det mycket viktigt att vi tar hänsyn till miljön redan i projekteringen. Vi strävar därför efter att bygga hållbart och välja material som ska påverka miljön så lite som möjligt.

Flygfoto över Pär Lagerkvistskolan. Flera byggnader som omsluter en innergård samt en sjö och växtlighet i bakgrunden.

Pär Lagerkvistskolan är Vöfabs första byggnad som certifierats enligt Miljöbyggnad, nivån GULD

Vi har funnit att Miljöbyggnad är den certifieringsmodell inom miljö- och energiområdet som passar oss bäst med långsiktigt ägande. Det är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader som används för att säkerställa kvalitén både i själva byggnationen och i driften av huset. Idag är det också ett av Växjö kommuns mål att vid byggnation projektera efter Miljöbyggnad, nivån SILVER.

Miljöbyggnad fokuserar på tre områden – energianvändning, inomhusklimat och material, där 15 kriterier analyseras. Fyra handlar om energi, nio handlar om inomhusklimat och två om materialval. Vi är mycket noga med kvalitetskontroll och dokumentation, och två år efter färdigställandet görs mätningar av bland annat energivändning och ljudnivåer för att verifiera att byggnaden lever upp till kraven.

Miljöbyggnad är ett system som utvecklas och växer hela tiden. Vi lär oss och utvecklas tillsammans med det, och så gör även våra projektörer och entreprenörer.

Certifiering enligt Miljöbyggnad innebär kortfattat:

  • Energiförbrukning – lägre energiförbrukning än byggnormen
  • Inomhusklimat – gränsvärden för ljud, radon, ventilation och kvävedioxid ska klaras
  • Fuktsäkerhet – inte bygga in fukt och bygga fuktsäkert för framtiden
  • Temperatur – bästa möjliga inneklimat
  • Dagsljus – byggnaden ska få in tillräckligt med dagsljus
  • Legionella – vattnet ska uppfylla krav så att det inte finns risk för tillväxt av legionellabakterier
  • Material – miljövänliga material ska användas och dokumenteras

Miljöcertifierade byggnader

Förskolan Vikaholm som blev klar i december 2014 är vår och Växjö kommuns första fastighet, som certifierats. Nivån var SILVER. 2018 var det dags för verifiering, vilket innebär en kontroll av att ställda krav i projekteringen blir uppfyllda i verkligheten. Men tyvärr blev bedömningen att den materialloggbok som förts i projektet inte var tillräckligt utförlig, och verifieringen gick därför inte igenom. Vi har gått igenom processen för certifiering och verifiering och kommit ut på andra sidan med en hel del erfarenhet och lärdom. Till nästkommande projekt förtydligade vi kravspecifikationen som gäller material, och när vi går över i förvaltningsfasen har vi valt att testa andra system för hantering av loggboken.

I december 2015 fick byggnationen av Pär Lagerkvistsskolan certifieringen GULD, och i november 2020 blev certifieringen verifierad. Skolan blev klar för inflyttning till höstterminens start 2017.

Den tredje fastigheten som blivit certifierad är förskolan Saga, som stod klar i november 2017. Denna gång blev certiferingen enligt nivå SILVER. Certifieringen blev verifierad i december 2020.

I september 2019 blev det klart att även om- och tillbyggnationen av Torparskolan fått certifieringen, nivå SILVER. Hela byggnationen blev klar hösten 2020.

Ytterligare en byggnation blev certifierad i oktober 2020. Det är Växjö stations- och kommunhus, som fick certifieringen enligt nivån GULD. Huset blev klart i februari 2021 och inflyttning sker i kommunhuset i maj, medan stationen öppnar upp för resenärer i augusti.

Hantering av miljöfarligt material

Vi har i huvudsak sanerat våra fastigheter från PCB. Det som kvarstår är material där PCB-halten ligger under gränsvärdet. Detta material saneras i samband med att vi gör en annan renovering.

Vid ombyggnation av äldre fastigheter tar vi alltid bort asbest. Större köldmedieaggregat med HCFC har konverterats till HFC, och de små som kvarstår byter vi ut efterhand om det behövs.

Vi mäter radonhalten och följer upp resultatet i våra fastigheter. Om årsmedelhalterna ligger över 200 BQ/m3, åtgärdar vi det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021