Miljövänligt byggande

Eftersom byggnader har en lång livslängd och en stor miljöpåverkan, från byggnation, genom brukande till framtida rivning, är det mycket viktigt att vi tar hänsyn till miljön redan i projekteringen. Vi strävar därför efter att välja material som ska påverka miljön så lite som möjligt.

Baksidan av Vikaholms förskola med en inhängnad skolgård.

Vikaholms förskola är vår första byggnad som certifierats enligt miljöbyggnad

För några år sedan tog vi ett beslut att lära oss mer om vilka certifieringsmodeller inom miljö- och energiområdet som finns på marknaden. Vi fann att Miljöbyggnad är klokast för oss med långsiktigt ägande. Idag är det också ett av Växjö kommuns mål att vid byggnation projektera efter Miljöbyggnad nivå SILVER.

Miljöbyggnad fokuserar på tre områden – energianvändning, inomhusklimat och material, där 15 kriterier analyseras. Fyra handlar om energi, nio handlar om inomhusklimatet och två om materialval. Vi är mycket noga med kvalitetskontroll och dokumentation, och två år efter färdigställandet görs mätningar av bland annat energivändning och ljudnivåer för att verifiera att byggnaden lever upp till kraven.

Förskolan Vikaholm som blev klar i december 2014 är vår och Växjö kommuns första fastighet, som certifierats. Nivån är SILVER.

I december 2015 fick byggnationen av Pär Lagerkvistsskolan certifieringen GULD enligt Miljöbyggnad. Skolan blev klar för inflyttning till höstterminens start 2017.

Den tredje fastigheten som blivit certifierad är förskolan Saga, som vi byggt på Bäckaslövsområdet. Denna gång blev certiferingen enligt nivå SILVER. Förskolan stod klar i november 2017.

Miljöfarligt material

Vi har i huvudsak sanerat våra fastigheter från PCB. Det som kvarstår är material där PCB-halten ligger under gränsvärdet. Detta material saneras i samband med att vi gör en annan renovering.

Vid ombyggnation av äldre fastigheter tar vi alltid bort asbest. Större köldmedieaggregat med HCFC har konverterats till HFC, och de små som kvarstår byter vi ut efterhand om det behövs.

Vi mäter radonhalten och följer upp resultatet i våra fastigheter. Om årsmedelhalterna ligger över 200 BQ/m3, åtgärdar vi det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018