Till innehållet

Företaget- så jobbar vi

Vöfab äger och förvaltar cirka 130 fastigheter i varierande ålder och standard. I genomsnitt vistas cirka 30 000 människor i alla åldrar dagligen i våra fastigheter. Vårt syfte är därför att skapa miljöer för människor att växa i genom livet.

Vi har antagit en uppförandekod som ska vägleda organisationen och de anställda mot Vöfabs vision. Den ska också vara ett stöd om vi står inför ett etiskt dilemma.

Vöfabs uppförandekod

I värdegrunden finns de grundläggande värderingar som ska genomsyra Vöfabs verksamhet. Dessa kompletteras av vår identitet - hur vi är och agerar varje dag. Med hjälp av värdegrund och identitet skapas ett tydligt förhållningssätt som gäller både internt och externt gentemot våra kunder och brukare. Det är Vöfabs uppförandekod, som du hittar under relaterade dokument nedan.

Vår identitet

Vi är kunniga, trygga och ärliga fastighetsförvaltare som agerar i framkanten under byggandet av framtidens Växjö. Som kluriga samhällsbyggare vet vi att nyckeln till framgång är att få människor att trivas. Därför skapar vi miljöer där människor verkligen kan växa – genom hela livet.

Vårt uppdrag

Att tillsammans med verksamhetsansvariga, det vill säga våra hyresgäster, utvecklar vi miljöer som ökar Växjö kommuns attraktionskraft, skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och bidrar till kommunens framgångar.

Affärsidé

Vöfab ska på ett hållbart sätt förvärva, äga, bebygga samt förvalta fastigheter och tomträtter för skola, idrott, kultur och kontor i första hand för Växjö kommuns verksamhet.

Vision

Vi skall vara ledande på verksamhetsmiljöer med offentligt uppdrag genom:

Framgångsrika verksamhetsmiljöer

Verksamhetsmiljö definieras som lokaler där det bedrivs verksamhet i. Lokalernas utformning kan påverka brukare och verksamhetens personal och deras leverans av tjänster eller produkter.

Optimal leverans

Vi levererar det som är beställt och överenskommet. Vi levererar i tid och inom budget. Varje krona ska användas på bästa möjliga sätt.

Unik kompetens

Vi ska kunna möta våra kunders behov och föreslå förbättringar. Vår personal är kunnig och utvecklas med tekniken och utifrån kundens krav och behov.

Starkt varumärke

Våra nyttjare och Växjös invånare ska känna till Vöfabs logotyp och motto. När de tänker på Vöfab ser de en kunnig, trygg och ärlig fastighetsförvaltare.

Långsiktig hållbarhet

Med hållbarhet menar vi att vår verksamhet och våra fastigheter byggs och drivs så att vi har en låg förbrukning av materiella resurser och i möjligaste mån undviker oönskade kemikalier, medarbetarna mår bra och trivs samt att upphandlingar sker med sociala krav och miljökrav. Ekonomisk tillväxt ska inte ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö.

Vi har formulerat vår värdegrund i nio värdeord, och målet är att alla som arbetar på Vöfab har förståelse för och delar de grundläggande värderingarna.

Värdeord

Värme

- vi tänker på dem som vistas i våra fastigheter.

Glädje

- här finns en positiv stämning med högt i tak.

Energi

- fylld av kraft och framåtanda.

Tradition

- vi är ingen dagslända utan står för kontinuitet.

Professionalism

- en seriös organisation som tar sitt uppdrag på allvar.

Igenkänning

- vi är en trygg hyresvärd att ha att göra med.

Miljö

- vi arbetar hållbart för att stärka positionen som Växjö - Europas grönaste stad

Mänsklighet

- i våra lokaler ska barn, föräldrar och personal känna sig trygga.

Nytänkande

- ligger i framkant och driver utvecklingen.

Vöfabs uppförandekod

I värdegrunden finns de grundläggande värderingar som ska genomsyra Vöfabs verksamhet. Dessa kompletteras av vår identitet - hur vi är och agerar varje dag. Med hjälp av värdegrund och identitet skapas ett tydligt förhållningssätt som gäller både internt och externt gentemot våra kunder och brukare. Det är Vöfabs uppförandekod, som du hittar under relaterade dokument nedan.

Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter. På denna sida kan du läsa om de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i Dataskyddsförordningen GDPR.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, din adress, ditt personnummer, den e-postadress eller en bild på dig.

Användning av personuppgifter

För att vi ska kunna utföra vårt arbete behöver vi behandla och spara olika personuppgifter, som kan inhämtas på olika sätt. Oftast inhämtas personuppgifter direkt från dig men ibland kan de även hämtas in från någon annan, till exempel Skatteverket. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för det aktuella ärendet, och om vi har en skyldighet att arkivera dem enligt lag.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara ett avtal eller gälla ett allmänt intresse. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ibland ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till utomstående, till exempel andra myndigheter. Uppgifterna kan också komma att lämnas till andra om uppgifterna är en del av en allmän handling som är offentlig.

Personuppgiftsansvarig

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, Nygatan 34, 352 31 Växjö, 556087-6038, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som vi gör själva eller något annat företag gör på vårt uppdrag.

Kontakta Vöfab

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

På Vöfab är styrelsen personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till oss. Det gör du enklast genom att ringa 0470-418 00 eller skicka e-post till info@vofab.se.

Vi har ett kommungemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt och som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se.

Klagomål på hantering av personuppgifter

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplats Länk till annan webbplats..

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Mer information om dataskyddsförordningen finns även på Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats..

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan. Länk till tjänsten för att göra en anmälan hittar du längst ner på denna sida.

Varför har Växjö kommunkoncern en visselblåsarfunktion?

Syftet med visselblåsarfunktionen är att du som invånare, eller medarbetare på Växjö kommuns förvaltningar och bolag (VEAB, Vidingehem, Växjöbostäder, Vöfab, Videum, SSAM och Värends Räddningstjänst), anonymt ska kunna anmäla förtroendevald, en chef i ledandeställning eller en nyckelperson som misstänks ha begått något allvarligt fel som inte kan hanteras öppet inom den egna organisationen.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter. Exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom Växjö kommunkoncern, exempelvis vd, förvaltningsdirektör, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

När det gäller enhetschefer generellt ska frågan hanteras i första hand längre upp inom den egna organisationen.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till e-tjänsten Lämna synpunkter till kommunen Länk till annan webbplats..

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag till vidare hantering.

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas men som inte kvalificerar sig för extern utredning. Tipset skickas då till utsedd representantgrupp på Växjö kommun för vidare hantering och eventuella åtgärder.

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas vidare till berörd förvaltning eller bolag för kännedom.

Anmälan är en allmän handling

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Tipsen lämnas anonymt, men det är möjligt att ange kontaktuppgifter till den externa tipsmottagningsfunktionen om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock anonym mot Växjö kommunkoncern. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt.

 

För att förebygga brott har Vöfab installerat övervakningskameror på ett flera fastigheter. Vi följer de lagar och regler som gäller i Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200).

Bilderna sparas i 30 dagar och vi visar dem endast för polisen. Det sker i samband med att de begär ut bilderna vid misstanke om brott.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter (i detta fallet bilderna) behandlas, och ibland även rätt att få dem rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Hos oss är Vöfabs styrelse personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till oss. Det gör du enklast genom att ringa 0470-418 00 eller skicka e-post till info@vofab.se.

Vi har ett kommungemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Du kan kontakta ombudet genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, står bakom webbplatsen vofab.se, och vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vofab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla en hög nivå på tillgängligheten och att efterleva lagstiftningen när det gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på vofab.se. Vi har hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland annat kan du lyssna på innehållet. Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll som fångar upp många tillgänglighetsproblem före publicering.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vofab.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@vofab.se eller ringa 0470-418 00. Du kan också använda vårt kontaktformulär. Svarstiden på e-post är normalt högst två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Se kontaktuppgifter ovan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Större PDF-dokument som års-och hållbarhetsredovisningarna är inte helt tillgängliga. Kontakta oss om du istället önskar en tryckt version av års- och hållbarhetsredovisning 2019.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Delar av innehållet på webbplatsen är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats.. Det rör i första hand digital service från tredje part som inte har tagits fram av oss eller inte står under vår kontroll. Det gäller även PDF-dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, där innehållet inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av våra uppgifter.

Hur vi har testat webbplatsen

Företaget Bennani Consulting gjorde, i oktober 2018, en granskning av webbplatsen avseende teknisk tillgänglighet. Granskningsrapporten har sedan i huvudsak legat till grund för de fel och brister som vi rättat till.

Webbplatsen lanserades i november 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 december 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2022
Om Vöfab