Till innehållet

Vöfabs miljöarbete

Vi jobbar aktivt och målinriktat med att minimera vår miljöpåverkan och valde 2007 att miljödiplomera företaget. Arbetet bedrivs både genom fysiska åtgärder och genom förändring av beteende. Vi jobbar även för att förenkla det dagliga miljöarbetet för våra hyresgäster och brukare.

Fyra stora prästkragar med omgivande växtlighet. Foto.

Att spara mer grönytor och växtlighet är en del i Vöfabs miljöarbete.

Vårt arbete styrs av vår uppförandekod, krav utifrån miljödiplomeringen och även av Växjö kommuns miljöprogram. Utifrån uppförandekoden har vi satt upp miljömål och tar årligen fram en detaljerad åtgärdsplan för att hela tiden minska vår påverkan. Vi beskriver föregående års arbete och resultat i en hållbarhetsredovisning, som finns under Relaterade dokument längre ner på sidan (öppnas som PDF).

Vi har identifierat åtta områden (energi, transporter, avfall, miljöskadliga ämnen, miljövänligt byggande, inköp, vatten och avlopp, vår arbetsplats) där vi har störst miljöpåverkan, och som vi arbetar aktivt inom. Inom energiområdet satsar vi på energioptimering.

Vi tar fram nyckeltal för att jämföra med tidigare år och för att se hur vi ligger till i förhållande till våra uppsatta mål.

Hållbarhetsnyckeltal för Vöfab år 2021

  • Minskning av energiförbrukning från 2010 (1) 18,5 procent (2020). Vöfab har implementerat ett nytt it-system för media. Det innebär att beräkningen av energibesparing inte kan tas fram på samma sätt som tidigare, vi kommer se över nyckeltal och beräkningar under 2022
  • Egenproducerad energi: 540,4 MWh
  • Yta, BRA (2): 336 141 kvadratmeter
  • CO2-utsläpp transporter: 5,7 ton
  • Antal certifierade byggnader enligt miljöbyggnad är 7 stycken.
  • Sjukfrånvaro i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid: 3, 3 procent.

(1) För att beräkna energiminskning använder Vöfab sig av graddagskorrigerade siffror. Basåret korrigeras utifrån sålda och köpta fastigheter för att få en så korrekt besparing som möjligt.
(2) Bruksarea

Vöfab är miljödiplomerat sedan 2007 vilket innebär att miljöarbetet är kvalitetssäkrat. Diplomeringen kräver en miniminivå på miljöarbetet men också att vi ständigt jobbar med förbättringar. Varje år får vi ansöka om en omdiplomering och företaget granskas av en utomstående revisor.

Miljödiplomeringen sker enligt Jönköpingsmodellen Länk till annan webbplats. där vi arbetar med en miljöhandbok. I den beskriver vi vår verksamhet, vår miljöpåverkan, hur vi arbetar med att minimera miljöpåverkan och vad vi gjort under det gångna året.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete

Kontakta Erika Borginger, som är hållbarhets- och kvalitetsansvarig
Tel. 0470- 411 51
E-post: erika.borginger@vofab.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2022