Förskolan Vallviken

Stadsdelen Teleborg växer och är i stort behov av fler förskolplatser. Vöfab började därför vid årsskiftet 2017/2018, efter att ha fått startbesked och bygglov, att bygga en ny förskola på Välludden. Den har fått namnet förskolan Vallviken, och blev inflyttningsklar i slutet av maj 2019.

Skiss över förskolan Vallviken med människor i förgrunden. Illustration: LBE arkitekt ab

Illustration: LBE arkitekt ab

Förskolan har plats för 80 barn fördelat på fem avdelningar. På tomten, som är naturmark, finns ytterligare en förskol, men förskolorna har separata angörings- och parkeringsytor.

Vi har byggt förskolan av korslimmat trä och enligt miljöcertifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER. Målet är att uppnå en certifiering.

Bygget startade vid årsskiftet 2017/2018 och planen var att de första barnen skulle börja på förskolan drygt ett år senare. Men bygget pausades den 17 september 2018, eftersom vi då saknade bygglov. Anledningen var att bygglovet överklagades i samband med byggstarten och Länsstyrelsen upphävde bygglovet med motiveringen att detaljplanen inte överensstämde med underlaget till bygglovet - marken var c-märkt (centrumbyggnation) och inte s-märkt (skolbyggnation). Byggnadsnämnden hade gjort tolkningen att det är fullt möjligt att bygga en förskola med den beteckningen i planen, och det finns flera förskolor i Växjö som byggts under samma förutsättning. 

Vi överklagade Länsstyrelsens beslut hos Mark- och miljödomstolen, som gick på Lässtyrelsens linje. Vi överklagade då till Mark- och överdomstolen, som valde att inte ta upp ärendet. Det innebar att vi tillfälligt saknade bygglov och måste stänga bygget.

I samband med att Länsstyrelsen upphävde bygglovet skickade vi in en ansökan till byggnadsnämnden om ändring av detaljplanen till en s-märkning. Vi sökte samtidigt bygglov enligt den nya detaljplanen, och fick ett positivt beslut i november 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 12 december och vi satte igång bygget igen i mitten av januari 2019. Förskolan stod klar i maj och barnen flyttade in i början av juni.

Förskolan Vallviken, färdigställd

Förskolan Vallviken, färdigställd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019