Växjö station och kommunhus

Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen har gemensamt sett ett behov av ett nytt kommunhus och en ny station i Växjö, där ambitionen är att skapa en unik kombination av dessa. Växjö kommunfullmäktige tog beslut i november 2017, och vi började bygga i april 2018. Planen är att huset ska stå klart i början av 2021, och platsen är Växjö norra stationsområde.

Växjö nya station och kommunhus. Vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Växjö nya station och kommunhus. Vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Här hittar du en karta över stationsområdet (öppnas som PDF). Den hjälper dig att hitta rätt under byggtiden.

För att få in olika förslag på gestaltning anordnade vi en arkitekttävling, som pågick under hösten 2016. En jury gjorde sitt val och vinnaren blev White Arkitekter, med förslaget "Under ett tak". Sedan har White Arkitekter bearbetat det ursprungliga förslaget och gjort en del justeringar.

När projektet gick in i fas två genomförde Vöfab tillsammans med byggentreprenören Skanska en ny upphandling av arkitekt. Vi gjorde detta för att säkerställa bästa möjliga upplägg och pris. Sweco vann upphandlingen, som har granskats av Konkurrensverket utan anmärkning.

Huset blir en ny mötesplats i Växjö och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare. Det blir en byggnad i trä och glas av olika slag. Glaset kommer att ha olika funktioner, vissa partier har solceller som producerar el, andra har solskydd och övriga är transparanta eller färgade för att förstärka den bakomliggande fasaden i trä.

Byggnaden blir cirka 16 400 kvadratmeter, med en beräknad fördelning enligt nedan:

  • Kommunhus, 13 770 kvadratmeter. Växjö kommun har bedömt att det finns behov av ett nytt modernt kommunhus för kommunens tjänstemän. Dagens kommunhus som är av äldre modell är ineffektivt, omodernt och har onödigt stora utrymmen. Det nya kommunhuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser och ett antal utrymmen för gemensamma funktioner.
  • Station, 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen ska inrymma väntsal, butiker, restauranger med mera. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus sett till de olika besöksgruppernas olika behov av service.
  • "Växjös vardagsrum", 780 kvadratmeter. Utöver kommunhuset och stationen tillkommer detta allmänna utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus. Samtidigt ska utrymmet tillsammans med befintlig gång- och cykelbro koppla samman stadsdelarna centrum och Söder.
Växjö nya station och kommunhus. Interiör Växjös vardagsrum och entré från Klostergatan. Illustration: Skanska/Sweco.

Växjö nya station och kommunhus. Interiör Växjös vardagsrum och entré från Klostergatan. Illustration: Skanska/Sweco.

Växjö kommunhus är omodernt och energikrävande och kräver en upprustning. De tekniska installationerna som exempelvis ventilation, vs och styr är väldigt dåliga. Vi har därför gjort flera utredningar med kostnadsbedömningar som vi har presenterat, och då sett att det blir billigare att bygga ett nytt hus.

2014 fick Vöfab i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om befintligt kommunhus till lägenheter. Politikerna sa ja till ombyggnationen, och därmed började arbetet med ta fram underlag för nytt kommunhus.

Tre förslag på plats för det nya kommunhuset togs fram. Valet föll på norra stationsområdet.

2015 kom Jernhusen med i bilden, eftersom de är i behov av en större station. Då uppkom tanken med en kombinerad byggnad med kommunhus och station.

Januari - mars 2018
Ett tillfälligt stationshus byggs på västra stationsområdet, vid Västerbron.

April 2018
Befintligt resecentrum rivs och en tillfällig station öppnar. Bygget av växjö nya station och kommunhus startar.

December 2018
Byggnadsnämnden tog den 12 december beslut att bevilja bygglov för Växjö station och kommunhus.

Mars/April 2019
Ett väderskydd för Växjö station och kommunhus börjar monteras. Väderskyddet som täcker hela projektet ska skydda från väder och vind under byggtiden. Det bidrar också till att arbetsmoment blir enklare, att arbetsmaterial skyddas, att arbetsmiljön blir bättre och att kvalitén på den färdiga byggnaden säkerställs. Väderskyddet tas bort när fasaden är klar, sommaren 2020.

Våren 2021
Den nya stationen och kommunhuset står klart.

I detta omfattande projekt valde vi att dela upp bygglovet i tre bygglov. Det första gäller schaktning och spontning. Det andra bygglovet gäller källaren och det tredje är för byggnaden i stort. Att dela upp bygglov är ett sätt att spara tid. Arbetet med utformningen av byggnaden kan på så sätt pågå parallellt med schaktningen och byggandet av källaren.

Bygglovet för hela byggnaden lämnades in den 14 november 2018, och beviljades av byggnadsnämnden den 12 december. Länsstyrelsen upphävde sedan bygglovet. Byggnationen fortsatte för när byggnadsnämnden har gett bygglov och lämnat ett starbesked får byggherren, i detta fall Vöfab, börja bygga även om bygglovet inte har vunnit laga kraft på grund av det överklagats.

Den 24 juni 2019 fattade byggnadsnämnden beslut om nytt bygglov för Växjö station och kommunhus. I det nya bygglovet har vi förtydligat att vi kommer att lösa parkeringsfrågan genom parkeringsköp.

Två bygglov

Eftersom det tidigare bygglovet från december 2018 låg för prövning i domstol, fanns det sommaren 2019 två bygglov för Växjö station och kommunhus. Förutom Vöfabs förtydligande i parkeringsfrågan är dock underlagen till de båda byggloven identiska, det gör att de pågående byggnadsarbetena inte påverkades. Byggloven avsåg samma byggnation och det går att meddela bygglov för samma typ av byggnation flera gånger. Den 20 augusti 2019 återkallde dock Vöfab överklagandet hos Mark- och miljödomstolen, som avser det av länsstyrelsen upphävda bygglovet, eftersom vi ansåg att vi i det nya bygglovet ha förtydligat och kompletterat underlaget.

I det här projektet har Vöfab, som är byggaktör, och byggentreprenören Skanska ingått i en samarbetsform som kallas partnering. Det innebär att vi tillsammans med entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt löser bygguppgiften. Det baseras på ett förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Det betyder att Vöfab deltar vid upphandlingar inom projektet med full insyn i projektets ekonomi.

Den politiska styrgruppen som ansvarar för helheten i projektet för den nya stationen och kommunhuset samt för hela exploateringen av stationsområdet består av Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Eva Johansson (C).

Den operativa styrgruppen består av kommunchef Monica Skagne (kommunchef), Jessica Ulfsax-Jonasson (projektledare för det interna arbetet i nya kommunhuset) och Vöfabs vd Christer Carlsson.

I det här projektet följer även en extern, oberoende ekonomisk granskare löpande utvecklingen. Detta för att hålla ordning och reda på ekonomin.

Skanska tar emot grupper som vill göra ett projektbesök på byggarbetsplatsen. Följande fyra fasta bokningsbara besökstider per vecka gäller:

Måndag kl. 13.30-15.30
Tisdag kl. 10-12 och kl. 13.30-15.30
Onsdag kl. 10-12
De kan ta emot tolv personer per grupp/besök och har säkerhetsutrustning till alla besökare, men det är tillåtet att ta med egna skyddsskor.

Det är produktionen, och vad som händer där, som helt och hållet styr om och när de kan ta emot besöksgrupper. Ett planerat och utlovat projektbesök kan ställas in med kort varsel om det uppstår något hinder.

Alla projektbesök förbokas via mejladress: vsok@skanska.se.

Mer information

Längst ner på sidan finns länkar till Växjö kommuns webbplats med mer information om projektet. Där hittar du bland annat svar på de vanligaste frågorna och kan följa bygget i bilder.

Växjö nya station och kommunhus. Vy från sydost. Illustration: Skanska/Sweco.

Växjö nya station och kommunhus. Vy från sydost. Illustration: Skanska/Sweco.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019