Till innehållet

Vöfabs miljöarbete

En hållbar utveckling är allas ansvar. Vöfab arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Här kan du läsa om hur Vöfab arbetar med en strategisk hållbar utveckling för att stärka Växjö som en växande stad genom att projektera, bygga, renovera samt driva och förvalta fastigheter hållbart.

Vi jobbar aktivt och målinriktat med att minimera vår miljöpåverkan och valde 2007 att miljödiplomera företaget. Arbetet bedrivs både genom fysiska åtgärder och genom förändring av beteende. Vi jobbar även för att förenkla det dagliga miljöarbetet för våra hyresgäster och brukare.

Vårt arbete styrs av vår uppförandekod, krav utifrån miljödiplomeringen och även av Växjö kommuns miljöprogram. Utifrån uppförandekoden har vi satt upp miljömål och tar årligen fram en detaljerad åtgärdsplan för att hela tiden minska vår påverkan. Vi beskriver föregående års arbete och resultat i en hållbarhetsredovisning, som finns under Relaterade dokument längre ner på sidan (öppnas som PDF).

Vi har identifierat åtta områden (energi, transporter, avfall, miljöskadliga ämnen, miljövänligt byggande, inköp, vatten och avlopp, vår arbetsplats) där vi har störst miljöpåverkan, och som vi arbetar aktivt inom. Inom energiområdet satsar vi på energioptimering.

Vi tar fram nyckeltal för att jämföra med tidigare år och för att se hur vi ligger till i förhållande till våra uppsatta mål.

Hållbarhetsnyckeltal för Vöfab år 2021

 • Minskning av energiförbrukning från 2010 (1) 18,5 procent (2020). Vöfab har implementerat ett nytt it-system för media. Det innebär att beräkningen av energibesparing inte kan tas fram på samma sätt som tidigare, vi kommer se över nyckeltal och beräkningar under 2022
 • Egenproducerad energi: 540,4 MWh
 • Yta, BRA (2): 336 141 kvadratmeter
 • CO2-utsläpp transporter: 5,7 ton
 • Antal certifierade byggnader enligt miljöbyggnad är 7 stycken.
 • Sjukfrånvaro i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid: 3, 3 procent.

(1) För att beräkna energiminskning använder Vöfab sig av graddagskorrigerade siffror. Basåret korrigeras utifrån sålda och köpta fastigheter för att få en så korrekt besparing som möjligt.
(2) Bruksarea

Vöfab är miljödiplomerat sedan 2007 vilket innebär att miljöarbetet är kvalitetssäkrat. Diplomeringen kräver en miniminivå på miljöarbetet men också att vi ständigt jobbar med förbättringar. Varje år får vi ansöka om en omdiplomering och företaget granskas av en utomstående revisor.

Miljödiplomeringen sker enligt Jönköpingsmodellen Länk till annan webbplats. där vi arbetar med en miljöhandbok. I den beskriver vi vår verksamhet, vår miljöpåverkan, hur vi arbetar med att minimera miljöpåverkan och vad vi gjort under det gångna året.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete

Kontakta Erika Borginger, som är hållbarhets- och kvalitetsansvarig
Tel. 0470- 411 51
E-post: erika.borginger@vofab.se

Vi arbetar gediget med att minimera och effektivisera energianvändningen i våra byggnader. Det sker genom olika insatser bland annat genom att installera energisnåla och smarta fastighetssystem samt ett långsiktigt arbete med byte till LED-belysning i våra hus.

Fossila bränslen

Vi värmer upp fastigheterna med fjärrvärme från energibolaget VEAB, som blev helt fossilbränslefritt 2019. Inköpt el är 100 procent från förnyelsebara energikällor, och utsläppen från transporterna är låga. Fordonen körs huvudsakligen på biogas, el och diesel, men motorvärmare, reservtankar och hybridfordonen förbrukar en del bensin och lite diesel vilket leder till att vi har låga men ändå ett viss utsläpp av CO2 årligen. 2021 släppte vår fordonspark ut 5,7 ton men körde närmare 25 000 mil.

Solcellsanläggningar

Vöfab arbetar långsiktigt med att producera förnybar elenergi, och använder solens energi genom att installera solcellsanläggningar.

Vi jobbar också med att göra våra brukare medvetna hur de själva aktivt kan arbeta för att minska sin användning av el.

Vöfab bygger lågenergihus

Östra Lugnet skola som byggdes 2008/2009 är Vöfabs första byggnad som är byggd som ett lågenergihus. 2011 byggde vi ytterligare två lågenergihus, förskolan Kometen och Araby Park Arena.

Sedan 2013 bygger vi enligt certifieringen miljöbyggnad, nivån SILVER, och har även valt att certifiera en del byggnader, vilket innebär att vi kvalitetssäkrar vårt hållbarhetsarbete.

Vi deltar i utvecklingsarbeten

Vöfab är aktiv medlem i föreningen, Goda Hus - Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost Länk till annan webbplats., vars mål är att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen.

Vi är också en av aktörerna i ett treårigt EU-projekt, Diacess Länk till annan webbplats., som leds av Växjö kommun. Syftet med projektet är att utveckla smarta och hållbara lösningar för att möta och effektivisera kommunens utmaningar och behov. Vöfab deltar i delprojektet som avser smarta värmesystem.

Har du frågor kring vårt energiarbete kontakta

Bruno Birgersson
tel 0470-411 32
E-post: bruno.birgersson@vofab.se

Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt arbete kring avfall, återvinning och återbruk. Vi strävar efter cirkularitet, där våra produkter återanvänds och/eller återvinns. Tillsammans för morgondagens Växjö.

Avfall

Vid Vöfabs fastigheter har brukaren möjlighet att källsortera i fraktionerna matavfall, hushållsavfall, papper, kartong/wellpapp, glas, metall och plast. Det finns även batteriholkar.

Återbruk

Mängden restavfall behöver minska, och vi utvecklar vårt arbete med återbruk. Vi återbrukar inventarier och byggmaterial internt vid förändrad verksamhet och vid försäljning av fastigheter. Det kan exempelvis gälla lekredskap eller köksutrustning. Vi är även delaktiga i ett projekt som fokuserar på cirkulärt byggande och återbrukför inom byggprojekt.

Mer information om vårt samarbete med GodaHus Länk till annan webbplats.

Matavfallskvarnar

På Vöfabs fastigheter sorteras matavfallet. För att förbättra hanteringen av matavfallet och använda den som en resurs installerade vi 2002 den första stora avfallskvarnen i Växjö, på gymnasieskolan Teknikum. Vi har sedan fortsatt att installera kvarnar och idag finns det matavfallskvarnar i de flesta av våra skolkök.

Matresterna hämtas med slambil och transporteras till Sundets avloppsreningsverk. Där rötas avfallet och blir biogas. I Vöfabs fordonspark finns flera bilar som drivs med biogas, och därmed är cirkeln sluten.

El från Vöfabs solcellsanläggningar fortsätter att öka till följd av nyinstallationer på våra fastigheter. Den första anläggningen togs i drift 2008, och i början av 2021 driftsattes vår senaste anläggning på Växjö stations- och kommunhus.

Flera av våra solcellsanläggningar finns på skolor och tillsammans producerade våra tolv anläggningar 540,4 MWh energi under 2021. Vi har på flera fastigheter satt upp displayer som visar produktion och besparing.

Följ produktionen i realtid för varje enskild anläggning Länk till annan webbplats.

Under fliken Dashboard, under varje fastighetsnamn, kan du även se vilka miljövinster produktionen ger.

Solcellsanläggningar finns på följande fastigheter

Kungsmadskolan

År 2008, beräknad årsproduktion 110 000 kWh.

Östra Lugnets skola

År 2010, beräknad årsproduktion 12 500 kWh.

Centrumskolan

År 2010, beräknad årsproduktion 13 000 kWh.

Norregårdskolan

År 2013, beräknad årsproduktion 29 300 kWh.

Teleborg Centrum (skola)

År 2013, beräknad årsproduktionen 58 500 kWh.

Kulturarvcentrum

År 2014, beräknad årsproduktion 21 400 kWh.

Vikaholms förskola

År 2014, beräknad årsproduktion 28 500 kWh.

Teknikum

År 2016, beräknad årsproduktion 58 000 kWh.

Pär Lagerkvistskolan

År 2016, beräknad årsproduktion 105 000 kWh.

Förskolan Saga

År 2019, beräknad årsproduktion 34 000 kWh.

Torparskolan

År 2019, beräknad årsproduktion 48 600 kWh.

Växjö stations- och kommunhus

År 2020, beräknad årsproduktion 90 000 kWh.

Växjö Simhall

Solfångarna på Växjö simhall producerade 58,2 MWh energi under 2021.

Under varje fastighets namn, fliken Dashboard, kan du också se vilka miljövinster produktionen ger.

Eftersom byggnader har en lång livslängd och en stor miljöpåverkan, från byggnation, genom brukande till framtida rivning, är det mycket viktigt att vi tar hänsyn till miljön redan i projekteringen. Vi strävar därför efter att bygga hållbart och välja material som ska påverka miljön så lite som möjligt.

Genom att vi arbetar med erkända standarder för hållbara byggnader skapar vi en god inomhusmiljö, energieffektiva hus och gör kemikaliesmarta materialval. Vi skapar förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna bedriva en hållbar verksamhet i våra fastigheter.

Vi bygger i trä

Växjö är en träbyggnadsstad och det stöttar vi. All vår nybyggnation projekteras sedan flera år tillbaka enligt standarden Miljöbyggnad, silvernivån och vi bygger enligt Växjö kommuns krav på träbyggnation. Genom att hålla fast vid standarden för miljöbyggnation bygger vi upp en kunskap hos medarbetarna samtidigt som vi levererar bra lokaler. Vi har också valt att certifiera en del byggnader, vilket innebär att vi kvalitetssäkrar vårt hållbarhetsarbete.

Vikaholms förskola

I december 2014 blev förskolan Vikaholm Vöfabs och Växjö kommuns första fastighet som certifierats. Mellan 2014-2018 var förskolan certfifierad enligt nivå SILVER. När verifieringen för certifieringen genomfördes 2018 var bedömningen att den materialloggbok som förts i projektet inte var tillräckligt utförlig. Vi har förtydligat kravspecifikationen gällande material, och när vi går över i förvaltningsfasen har vi valt att testa andra system för hantering av loggboken. Arbetet har bidragit till erfarenhet och lärdomar kopplat till olika certifieringar. 

Pär Lagerkvistskolan

I december 2015 fick Pär Lagerkvistskolan certifieringen GULD, och i november 2020 blev certifieringen verifierad. Skolan blev klar för inflyttning till höstterminens start 2017.

Förskolan Saga

Den tredje fastigheten som blivit certifierad är förskolan Saga, som stod klar i november 2017. Denna gång blev certiferingen enligt nivå SILVER. Certifieringen blev verifierad i december 2020.

Torparskolan

I september 2019 blev det klart att även om- och tillbyggnationen av Torparskolan fått certifieringen, nivå SILVER. Hela byggnationen blev klar hösten 2020.

Växjö stations- och kommunhus

Vöfabs mest omfattade byggnation hittills är Växjö stations- och kommunhus som stod klart i början av 2021. Kommunens anställda flyttade in i maj och stationen öppnade upp för allmänhet och resenärer i september. Byggnaden har en vacker trästomme, och är certifierad enligt Miljöbyggnad, nivå GULD.

Vallvikens förskola

Vallvikens förskola är byggd av korslimmat trä och enligt miljöcertifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER. Den stod klar i maj 2019, och barnen flyttade in i början av juni. Förskolan vann Växjö kommuns träbyggnadspris 2020.

Förskolan Äventyret

Förskolan Äventyret tog hem kommunens byggnadspris 2021 och var även nominerad till Växjö kommuns träbyggnadspris.

Tre byggnader har under året blivit preliminärt certifierade enligt nivån silver. Det är förskolan Äventyret, Ulriksbergskolans idrottshall och Torpa förskola. Därmed har vi idag sju byggnader certifierade, varav två är verifierade.

Certifiering enligt Miljöbyggnad innebär kortfattat:

 • Energiförbrukning – lägre energiförbrukning än byggnormen
 • Inomhusklimat – gränsvärden för ljud, radon, ventilation och kvävedioxid ska klaras
 • Fuktsäkerhet – inte bygga in fukt och bygga fuktsäkert för framtiden
 • Temperatur – bästa möjliga inneklimat
 • Dagsljus – byggnaden ska få in tillräckligt med dagsljus
 • Legionella – vattnet ska uppfylla krav så att det inte finns risk för tillväxt av legionellabakterier
 • Material – miljövänliga material ska användas och dokumenteras

Mer information om Miljöbyggnad. Länk till annan webbplats.

Vöfabs mål är att bemöta alla lika med förståelse och respekt för att vi är olika. Förståelse och respekt är ledord som är viktiga för oss i det dagliga arbetet. Det hjälper oss att ta hänsyn till den faktor som påverkar allra mest - människan.

På Vöfab ska det vara en självklarhet att alla ska känna sig välkomna. Det gäller både vår personalstyrka och besökare i våra fastigheter. Vi behandlar alla lika och ger alla samma möjligheter oberoende av de sju diskrimineringsgrunderna eller andra egenskaper som har rättsligt skydd. Vi tar aktivt avstånd från all typ av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier som omnämns i diskrimineringslagen, och arbetar aktivt med att minimera risken att mångfald motverkas strukturellt i vår verksamhet.

Vårt mångfaldsarbete är en naturlig del i den vardagliga verksamheten. Lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter gäller för alla. Vi bidrar med våra olika egenskaper och förmågor, vilket skapar bättre förutsättningar för såväl den enskilda individen som för hela organisationen.  

 

Vöfab jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen.

Så gynnas den biologiska mångfalden i Växjö kommun

Mycket av arbetet med kommunens odlingar, träd, parker och skogar görs för att gynna den biologiska mångfalden. Planteringar i parker och krukor, arboretum med olika träd, gräsmattor som inte klipps kort, områden där ängsväxter sätts är bara några exempel på arbete för att gynna den biologiska mångfalden i kommunen.

Så arbetar Växjö kommun med biologisk mångfald. Länk till annan webbplats.

Projekt för biologisk mångfald

Vöfab ingår just nu i ett projekt som handlar om att öka den biologiska mångfalden genom att bygga fler fjärils- och bihotell. Vöfab erbjuder flera av sina hyresgäster (förskolor) att ingå i projektet genom att tillsammans med förskolebarnen bygga bihotell på sina utegårdar. Vöfab har som mål att det alltid ska finnas en plan för biologisk mångfald inför varje nytt byggprojekt.

Mer information om projektet Barn räddar bin Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2023
Om Vöfab